Pêşmerge    Şehîd  Zûhêr  Bam

 

ernî

 

 

كوردستانێ

سه بری بام هرنی

گه له ك كه س ه هن ه ل سه ر خاترا ئازادیا ملل هتێ خو بو ه هموو ر هنگین ژیانێ چه ند سه خت بیت یان

چ هند زیان بگ ههیت ه مال و كه س كارێن وان ه همییا بئه رك و ف هرمان دزانن بێی به رێ خوبد هته

داخاز و هیڤیێن كه س و كارێن خو تنێ گوهداریا هزرا نه ته وایه تی دكه ن دویری به رژه و هندیا تایب هت یا

بن همال خوقوربانیێ به همی ژییانا خو و كه س و كارێن دد هن پێخ همه ت ئازادیا ملله تێ خو روژ هكێ بت هنێ سه رێ

خو بو دژمنا نزم ناكه ن ول ه همی ت هنگاڤیا لگ هل ره ف و رێزێن ملله تێ خوونه

برس و وه ستیان و نه خوشی باهرا وانن .، بو هیڤیا و ئازادیێ و خوشیا ملله تێ خو بزاڤێ دك ه . ن

هوسا ناڤێ ڤان كه سا ب خوش مێر قاره مان ده ردكه ڤیت. گه له ك زووره هه تا مروڤ ڤێ پێناسێ

بد هست ڤه تینت نه خاسمه ئه گه ر ژ بن همال هكا هه ژار و جوتیار بیت یێن ژڤان ه همی قوناغا د هرباز دبین

و ه هر وورا كودایه تیێ لده ڤ وا بلند دمینیت

ل كوردستانێ ب هه زاران نموونه ه هن ه ژوان نمونا ش ههیدێ ن همر زهێر ر هم هزان بامه رنی ل سال ێ لگوندێ بامه رنێ سه ر ب ده ڤ هرا س هرسنکێ هات ه سه ر دنیایێ ژبن هماله ك هه ژار و كاسب كار،1967 ێ دگ ههیته ناڤ ڕێزێن پێشمه رگێن کوردستانێ و ، سال 1968 ێ1970 ێ دبیته ئ هندامێ هێزا ح همرین ول سال 1975 ێ کۆچبه ری باکورێ کوردستانێ دبیت2 برایێت خو تێنه ه همبێزكرن

1953

ل ژیێ ١٤ سالیێ و ل سال

دگ هل ه هڤالێن خو ب هشداری چ هند كارێن شوره ش گێری دبیت وه کی،،،شه ڕێ دۆڵ ش ههیدان ،،و ده ڤه را

قه لدزێ و س هنگه سه ر و شیڤه ڕه ش و دۆکان و ل ه همان سالێ بدرێژاهیا هه شت شه ڤ و رووژا

به ره ف که رکووكا دلێ كوردستانێ برێ دچن بو توپ بارانكرنا ئاخیرێن دژمنی

ل سال

و ل ده ڤه را هه کاریا دگه ل خێزانا خوه و

 

 

 

ل وان كاودانێن سه خت ودژوار ئه وێن بسه ر ملله تێ كوردا هاتین هه ر ت هراشه كا كوردستانێ

س هربازه كێ رژێما س هدامی ل هنداڤ و ب هه زاران گوندێن كوردستانێ هاتن ه وێرانكر ن و

هه ركه سه كێ بێهنا كوردینیێ ژێ هاتبا دهاتنه گرتن و به ره ف باشورێ عیراقێ دهاتن ه ڤه گوهاستن

داێك و باب براین ڤێ قاره مانێ هه رده م دگرتی و نه فی كری و ل ژێر ئ هشكه نجێ بون ئه ڤێ ه همییێ

ئه ڤ قار همانه نه چ هماند ه بن ئیرادا رژێما عه فله قی ب هلكو رۆژ بو رۆژێ هه ستێ نه ته وایه تی ل ده ف

1978

 

 

.. شه ڕێ - موكم تردبو و گورزێن مه زنتر داتو هشاندنه دژمنی عه فله قی نمونه ژ سال 1976

 

بازێ ، شه ڕی بێگوڤا، شه ڕێ بێلمبیرێ وشه رێ به ر هڤانیێ ژ پارتی و رێبازا بارزانی سال

د هها چالكیێن دی و زێد هباری كاروبارێن رێكخستنێ ب شار هزایی و لێهاتی ل ناڤ رێزێن ج هماوه ری

و تابه تیی هكا جودا ب رێكخستنێ دناڤ رێزێن خوندكاراداا

ئه ڤ قار همانه مروڤه ك نه ته وی بوو گه ل هك جارا سنگێ هێزێن داگیركه را ل تركی وئیرانێ گرتیه

دانه گ ههنه جه ماوه رێ گوندێن كوردا یێن بێ ده ست هه لت

ئه ڤ كادر و سه رله شكه ره ل گونگرێ ن ههێ یێ پارتی ل سال

دزڤریت هڤه كوردستانێ و به شداری گه له گ قار همانیا دبیت ژ وان و ل سال

به رڤانییێ دژی هێرشێن سوپایێ عیراقێ بوسه ر مانگێشكێ و ده ور و به را.. دیسان لێدانا سریا

سیاره تیكا و شه ڕێ باسکا کو دهێته هژمارتن یه ک ژ داستانێن خو راگریێ و

گولێن وان خلس دبن ب هه ردو گولێن دماهیكێ خو ش ههید دكه ن و گیانێ خو ته سلیمی دژمنی ناكه ن

ئه وژی ش ههید.موسا ئ همین بامه رنی و هازم فه تاح بام هرنی... ه هروه سان لێدانا باره گایێ ف هوجا

.س هرسنکێ ژ چیایێ گاره ی

ل سال

جمهوری ل ج هرگێ باژارێ دهوک و هه روێ سالێ لێدانا باره گایێ سوپایێ عیراقێ ل گه لیێ بێسرێ

وهێرشا لسه ر بار هگایێ سریا سێ ماڵکا لده ڤه را زاخو، هیرشا لسه ر کاروانه کێ سوپایێ عیراقێ

لده ڤ هرا سێمێلێ، به رهنگاریا هێرشا سوپایێ عیراقێ ل گوندێ پاسێ،زێد هباری گرتنا پسپۆر هکێ ئیتالی

ل چیایێ بێخێری.

ل سال

رژێمێ ل بامه رنێ.. هێرشا لسه ر کاروان هکێ سوپایێ عیراقێ ل گوندێ ئه لکیشکێ..گه لیێ دهوکێ و

.ر هبیێن باگێرا و ره ش هورێ لده ڤه را دوسكیا

زوهێر بامه رنی ل شوره شا ئ هیلولێ ل گ هل توپخانا شور هشێ وه ك توپ چی بو ل شور هشا گولنی

گه له ك ب هرپرسیاری پێ هاتین ه راسپارتن و ژ به ر زیره كاتی دل سوزیا وی ل سال

ئامرمه فره ز ه كو ئه ڤه م هزترین هێزا پێشمه رگێ كوردستانێ بون هه تا سال

رێكخراو هاتنه دامه زراندن و دبیت ه ب هرپرسێ رێكخراوا ش ههید عبدلله یونس بامه رنی دیسان ل كارێن

ئه ندازیاریا مین هه لگرتنێ گ هل هك شاره زا بو وه كی ماموستا پێشم هرگه فێردكرن

گه له ك جارا برین دار بوویه ل ب هرگری و هێرشا بو س هر دژمنی و ه هروه سا بمیناژی بریندار بوویه

 

1979 ب هشدار دبیت وپاشی د همه كی1980 یێ به شداری2 پێشم هرگه پشتی1981 ێ لێدانا باره گایێ سریا هه سنپیرکا و لێدانا ترومبێله کا پولیسان ل تاخێ نه خۆشخانا.1984 شه ڕێ ق هندیلی، شه ڕێ ماسیکێ وستاندنا س هنگه ره كی دژمنی ولێدانا بنگ ههێ ئه منا1976 دبیته1982 وپاشی سیست همێ

 

2006

چوبه ر /1/ و گه له ك پارچێن ل هشێ خوو ژ ده ست دابوون .. هوسا ژنشكه كێڤه ل رۆژا 27

دلوڤانیا خودێ و دگ ههیت ه كاروانێ ن همرا

ل ڤێرێ هێژایه سپاسیه كا گه رم ئاراست هی هه رئێك ژ له قێ 18 یا پارتی دیموكراتی كوردستان و

بتایب هت ب هرپرسێ لقێ هه ڤال مح همه د محسن و هێژا ت هم هر ر همه زان پارێزگه ێ دهوكێ بكه م بو وێ

پیته دانا هێژایان ئه وا ب خێزان وزاروكێن ڤی ش ههیدی داین. هیڤی دارم ئه ڤ ر هنگه هه لویسته

دبه رده وام بن بو ه همی شه هید و په ك ك هڤتی و پێشم هرگێن دلسوزێن رێبازا پارتی و بارزانی وكوردایه تیێ

هزار سلڤ بو گیانێ ش ههید زهێر بام هرنی و ته ڤ شه هیدێن رێكا ئازادیا گه لێ كوردستانێ وس

هركاروانێن ش ههیدا بارزانییێ باب و ش ههیدێ جان همه رگ ئیدریس   بSîpas Bo Xalê Hêja Sebrî Bamernî
Bo Vê Korte jîyanama  Şehîd Zûhêr Bamernî