Serhatîyek li bakurê Kurdistanê li 

( Devera Hekarîya ) ji layê FERHAD BAMERNI  

 multicolor/alijn201.gif

 Di jiyana kurdewarîyêda gelek rewişhto titalêt kurdewarî hebon  li wextê

 babo bapirêt me jiyan bi rengekê dî bo.li Devera Hekarîya.-

 Dema şherek çêdibo di nav bera do kesanda her li wî demî wan

 şhernedikir da roja paşhtir herdok li gel binemalê xo hemî da çine

  meydankê
lî nav gondî û da li wêrê rabine Êkodo bi daro bera heta

 xo ji
Êkodo xilaz dikir da her Êk çîte mala xo û da çab gehîte Axayê 

 Deverê ko şherek
li filan gundî çêbo da Axa çaba herdok bine mala

 vrêketin da her Êk ji bine malekê çît dev Axaye û li koçka Axaye da

 rînexarê û da Axa bêjîte
ka we çîye da herdok çêroka şherê xo bo

 Axaye bêjîn da li vêrê Axa da serhatîyekê bo bêjîtin 

 û da bêjîte kanê her Êk ji we ( kiskê xoyê tîtînê )
pavêjne

 ber yêdî û da her Êk ji wana ( Cigarekê ji kîskê yê dî Cigara 

 xo Têketîn û kêshîtin ) û da ç
ayekêjîk vexon û axa da bêjîtê 

 dê ka herne
serê Êkodojîk û paşhî demê silha 

 wan dihate kirin bi vî rengî ji layê ( Axayve ) û da her Êk ji wan zivrîte

 gondê xove bes li gel êk net zivrîn her
 êk ji wan da pişhtî yê dî bi çend

 demjimêreka û wextê di hatine dev ( Axayejîk bi vî rengî dihatin li gelk 

 êk net hatin    

multicolor/alijn201.gif          

 

 

 Eger em bihêyen û hizra xo bi kyen di
 
 jiyana kurdanda gelek rewşhto tîtalêt  
 
seyer hebon û noke em yêdi binîn yap çi renge

FERHAD BAMERNI 18-02-2008 HOLLANDA

multicolor/alijn201.gif

 

 

Serhatîyek lî detspêka jîyana kûrdan

 dema Mirovek dan îmir dibo yan Pîrdîbo 

 Çîl vî Dan îmri dî kîr


multicolor/alijn67.gif

Di nav gondanda dema êk pîrdibo xodan net kirin da çilêken korê wî da Babê xo kete pşhta xo û da ben çîyaye da havêjin ..Rojekê korkek da Babê xo betin çiyaye da havêjîtin rabo Babê xo kire

 Pşhta xo Qesta çîyaye kir heta nîveka rêkê hat . Babê wî kire .kenî. û kire kenî. korê wî gotê Bab toyê di keye kenî dê te bem çîyayeda havêjim dê mirî ..Babê wî gotê belê korê min ez di zanim dê mirim ...Babê wî gotê dê tojîk wekî min pîrbî û dê korê tejîk dê te li

 Pşhta xo ketin û dê te betin di vi çîyaye da havêjîtin...li vêrê korê wî ma rastîyaye û Babê xo nebir çîyayeda pavêjîtin û Babê xo zivrande gondi xelkê gondi hemî hêbetî man evî babê xo ne havêt zivrandeve.....

 

multicolor/alijn67.gif

 FERHAD BAMERNI 21-02-2008 HOLLANDA

multicolor/alijn67.gif

Gelek tişhtêt seyer di jiyana kurdanda

 hebon evejîk êk ji wan bo

 

korê  wî li nav gondi û li ber çavêt hemî gondîya got emjîk dê pîrbîn û dê korêt mejîk me ben di çîyaye da havêjin lazime em xizmeta ..dan imrêt ..xo bikeyen heta bi emrê xodê di mirin..li vêrê gondi hemî razîbon ko rêz li mirovê pîr bêhte girtîn çi jinbît yan zelambîtin ....